restauratie molen Westbroek

 • Mike Ekelschot

  “Nog dit jaar start restauratie Westbroekse molen”

  -door Marijke Drieenhuizen-

  Op 30 juni 2008 heeft de directie van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten in

  Zeist 85 eigenaren of vertegenwoordigers van molens blij gemaakt met een geldbedrag van 11 miljoen euro

  bestemd voor restauratiewerkzaamheden. Jan Schuurman was hierbij ook aanwezig omdat ook de Westbroekse

  Korenmolen De Kraai in aanmerking komt voor een bedrag van ruim 135.000 euro.

  Jan Schuurman (59 jaar) kwam de cheque in ontvangst nemen namens zijn moeder, de 87 jarige mevrouw E.

  Schuurman - van Vulpen. Zij is de eigenaar van de molen.

  Al in de oudheid verbouwden mensen graan en maalden ze dat tot meel door twee stenen over elkaar heen te

  wrijven. Later werd er gewerkt met handmolens, gevolgd door water en windmolens. Watermolens kwamen in

  Europa al voor sinds de vierde eeuw. Rond het jaar 1000 werden de eerste windmolens gebouwd in Frankrijk. In

  Nederland kwam de eerste windmolen rond 1180 en de eerste watermolen in 1407. Dit aantal Nederlandse molens

  groeide fors door tot 10.000 molens halverwege de 19de eeuw. Nederland was het land met de meeste variaties

  in molens en had ook de grootste perfectie in de bouw. Door brand en blikseminslag en door de komst van

  stoommachines en later dieselmotoren stagneerde het aantal molens. Er waren nu andere mogelijkheden om

  energie op te wekken. De nieuwe technieken waren niet afhankelijk van de wind en konden altijd drijf-

  kracht leveren, daar viel niet tegen te concurreren. Nu zijn er nog 1250 molens over in Nederland, waarvan

  een kleine 1000 windmolens.

  Van Wip- naar Stellingmolen

  In 1877 wordt de familie Schuurman eigenaar van de in Westbroek staande wipkorenmolen. Al snel wordt beslo-

  ten op zoek te gaan naar een grotere molen. In Amsterdam stond toenter- tijd aan de Sloterdijk Korenmolen

  De Kraai. Deze stellingmolen werd in 1839 gebouwd in Amsterdam. Een stellingmolen is hoog opgebouwd om

  zeker te zijn van een goede windvang. Halverwege de molen is een stelling opgebouwd om te molen te

  kunnen bedienen. De Kraai stond op grond dat in eigendom was van de gemeente Amsterdam en wegens

  stadsuitbreidingen werd de erfpacht door het Amsterdamse stadsbestuur opgezegd. In 1880 wordt de molen

  vakkundig afgebroken en over de Vecht vervoerd richting Westbroek. Daar wordt de molen, waarbij de ver-

  schillende houten onderdelen met pen in gat verbindingen in elkaar zitten, weer opgebouwd. De molen wordt

  vervolgens gebruikt voor het malen van graan voor veevoer en heeft hiervoor ook een specifieke maalsteen.

  Storm en restauraties

  In de jaren 1953 en 1954 loopt de molen door verschillende stormen grote schade op aan de kap en de

  staart, de plek op de stelling waar de molenaar de molen bedient. Tot 1956 wordt de molen gebruikt als windko-

  renmolen. In het midden van dat jaar wordt overgeschakeld op een elektrische hamermolen die op een ander-

  halve meter dikke vloer op de begane grond wordt geplaatst. In 1958 wordter een grote restauratie uitgevoerd en

  wordt de molen voorzien van een zelfzwichtend wieksysteem. Er komenkleppen op de wieken in plaats van de

  traditionele zeilen. De molen wordt door een gepensioneerde ingenieur geschikt gemaakt voor elektriciteits-

  opwekking. De energie wordt doorgesluisd naar het PUEM-netwerk. Het oorspronkelijke gangwerk van

  de molen is hierdoor grotendeels verloren gegaan. Het gewenste resultaat bleef uit en de molen stond vaker stil

  dan dat hij draaide. In 1970 komt de molen helemaal stil te staan. In de jaren 1977 en 1978 volgt een restau-

  ratie en wordt de molen weer draaivaardig gemaakt en zijn het tot 1981 vrijwillige molenaars die de molen

  bedienen. Van 1981 tot zijn overlijden in het voorjaar van 1988 was Evert Schuurman Jr. de molenaar. Tussen

  1988 en 2000 draait de molen onder leiding van de broers Jan en Kees Schuurman nog met enige regelmaat.

  In 1992 wordt tijdens een nieuwe restauratie het wiekenkruis weer van zeilen voorzien en komt er een vrij-

  willige molenaar, de heer M.D. Ekelschot, die met enige regelmaat de molen laat draaien.

  Sinds 2004 staat de molen stil. Het riet op de kap is slecht en er wordt een zeil over de kap gespannen om verdere schade te

  beperken. In 2007 gaat Kees Schuurman met pensioen en Jan Schuurman zet dan samen met zijn vrouw Jana de zaak voort.

  Er wordt subsidie aan gevraagd en in 2008 wordt de subsidie toegewezen. Het restauratiewerk wordt gegund aan Jan Wilten. Hij is

  de molenaar van molen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat in Utrecht. Jan Wilten is naast molenaar ook enthousiast molenmaker.

  Op zoek naar meer geld

  Jan Schuurman vertelt dat er hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar een begin gemaakt gaat worden met de restaura-

  tie. De kap zal in zijn geheel verwijderd worden en in één van de bijgebouwen gerepareerd worden. Ook de

  andere werkzaamheden zullen daar plaatsvinden. Het streven is om de molen weer draaivaardig te maken. Het

  toegekende bedrag is daarvoor echter niet toereikend. Jan Schuurman denkt met in totaal 250.000 euro de

  molen weer in goede staat te brengen is. Het ontbrekende bedrag hoopt hij deels bij de gemeente De Bilt te halen.

  ‘De voormalige gemeente Maartensdijk heeft destijds geld beschikbaar gesteld voor de molen in Groenekan

  en heeft toen ook geld opzij gelegd voor onze molen. Dat zou geoormerkt geld moeten zijn en moet dus

  nog ergens zijn’. Voor het resterende bedrag gaat hij zich tot de Provincie wenden en eventueel worden er nog

  fondsen aangeschreven. De restauratiewerkzaamheden zullen rond 2010 afgerond zijn. Jan Schuurman zal nog

  zes jaar actief zijn bij de molen. ‘Wat er daarna mee gaat gebeuren is nog niet bekend. Het is een monument

  en moet dus blijven bestaan. Misschien verkopen of verhuren of wat er tegenwoordig steeds meer in komt,

  er een zorgmolen van laten maken, zodat mensen met een handicap hier aan een passend dagbestedingproject

  kunnen werken’. Vast staat wel dat de molen het dorpsgezicht van Westbroek zal blijven bepalen.

 • Bart Hoofs

  Nu maar hopen Mike dat Jan Wilten de zaak snel afwerkt. Soms duurt het wel erg lang allemaal… Goed nieuws voor een molenaar in (tijdelijke) ruste die maar wat graag weer het meel door zijn handen laat glijden ;-)

 • Mike Ekelschot

  Tsja, 3 molens in beheer en/of eigendom en geen één die kan draaien laat staan

  malen is voor een molenaar geen zegen.

  Westbroek ligt mij als eerste ‘eigen’ molen nog steeds aan het hart. Kga Wilten

  tzt nog eens polsen of ik niet een handje kan toe steken…

  Overigens wél goede vorderingen mbt “onze” Hygiënecode (heb de ‘Nieuwe Nederlandse’ ingezien en ben daarmee zéker bevoorrecht ;) )

  Restauratie van Malderen is het 1ste dossier vorige maand ingediend en de tweede

  helft is voor begin volgend jaar…. ooit… draait daar een molen!

 • leo middelkoop

  Laat men alsjeblieft zorgen dat die prachtige platte Amsterdamse kap van deze molen zijn proporties behoudt.

  Succes!

  Leo