Notaris Eric Louis ADRIAENSSENS

Antwerpen-Berendrecht, Dorpstraat 1

ericlouis.adriaenssens@notaris-adriaenssens.be

Tel. 03/568.65.40

Fax. 03/568.16.58

Sofie.Schippers@notaris-Adriaenssens.be

Tel. 03/250.65.62

Notaris Eric Louis Adriaenssens te Antwerpen-Berendrecht heeft toegewezen op 30 september 2008 onder opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod t.o.v. Vrederechter elfde kanton Antwerpen:

1. RECENT GERENOVEERD HANDELSPAND MET STUDIO EN TOEGANGSWEG TOT MOLEN

te Antwerpen-Berendrecht, Zandweg 1, gekad. sie B nr 208/02/K, groot 24a 25ca (handelspand) en “West Molen Geest”, gekad. sie B nr 207/G, groot 2 a 91 ca (weg). KI.: 421 €

Glvl: verder in te richten handelsruimte m. san. voorz.

Verd.: in te richten als studio met 2 ap. ruimtes en san. voorz.

Verkoop onderworpen aan B.T.W: vkprijs zal voor heffen registratierechten verdeeld worden: 25% grondaandeel en 75% aandeel constructies.

Voorz. aansluitingen vr nutsvoorz.

Stedenbouwkundige vergunning 3/03/2006 (renoveren van bestaande hoeve tot taverne met speeltuin)

Bestemming volgens het gewestplan deels woongebied en deels agrarisch gebied.

MITS DE PRIJS VAN 305.000,00 EURO

2. GRAANWINDMOLEN MET AANHORIGHEDEN, STAL, TUIN

te Antwerpen-Berendrecht, gekad. “Zandvlietsesteenweg +1”, sie B nr 206/02/C, groot 4a 95 ca, K.I. 37,00 €.

Beschermd monument en beschermd dorpsgezicht.

Stedenbouwkundige vergunning 19/06/1997 (verbouwen molenbijhorigheden)

Bestemming volgens het gewestplan: agrarisch gebied.

MITS DE PRIJS VAN 77.000,00 EURO

Geen dagvaarding uitgebracht.

Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening.

Geen verkavelingsvergunning.

Onmiddellijk beschikbaar na definitieve toewijs en mits betaling van koopprijs en kosten.

Bezichtiging: woensdag tussen 14 en 17 uur en zaterdag tussen 10 en 12 uur (BETREDEN OP EIGEN RISICO)

Samenvoeging voorzien tussen de loten.

Art. 1592 Ger.W.: “Een ieder heeft gedurende vijftien dagen na de toewijzing het recht een hoger bod te doen. Het meer gebodene mag niet lager zijn dan één tiende van de hoofdprijs van de toewijzing; het mag evenwel niet lager zijn dan 250 EUR en het moet niet hoger zijn dan 6.200 EUR . Dit bedrag moet op het kantoor van de notaris in consignatie worden gegeven op het tijdstip van het hoger bod, dat bij deurwaardersexploot aan de notaris moet worden betekend; dit exploot wordt de koper aangezegd. De toewijzing ten gevolge van een hoger bod wordt gehouden door dezelfde notaris en op dezelfde wijze als de eerste toewijzing. Deze toewijzing, die voor een ieder openstaat, is definitief.

De notaris kan het hoger bod weigeren van personen die hij niet kent of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen lijkt. Hij kan in alle gevallen van de opbieder een borg eisen. Weigert de notaris het hoger bod, dan maakt hij van die weigering terstond een met redenen omkleed proces-verbaal op. “

Hoger bod op één der loten heeft tot gevolg dat al de loten opnieuw zullen opgeroepen worden op een nieuwe zitdag.

Gehuwde kopers dienen samen aanwezig te zijn, in het bezit van hun identiteitskaarten, trouwboekje en eventueel huwelijkscontract.

Vertegenwoordigers van vennootschappen dienen statuten en benoemingsbesluit voor te leggen.

Verdere inlichtingen en plan te bekomen op het kantoor van de verkoophoudende notaris.