De Bankgiro Loterij Molenprijs

 • Danielle

  Beste mensen, stem allemaal op de bovenmolen van de Molenviergang in Aarlanderveen. 4 molens die tot de dag van vandaag nog steeds worden ingezet als hoofdbemaling van De Drooggemaakte Polder aan de Westzijde te Aarlanderveen. Uw stem is hard nodig om de bovenmolen in de toekomst deze functie te kunnen laten vervullen.

  https://www.molens.nl/aarlanderveenmolenviergang/

  Post was bewerkt op 02-09-2018 19:40 door Danielle

 • Lolke

  Beste Danielle, hoe uiterst belangrijk en waardevol ik de Aarlanderveense viergang en zijn functioneren ook vind, ik wil hier nog eens herhalen en benadrukken wat ik bij eerdere edities van de Molenprijs ook al geschreven heb: deze prijs is m.i. beslist niet bedoeld, en hoort dus absoluut niet aangewend te worden, voor zaken die feitelijk onder normaal groot onderhoud of periodieke restauratie vallen, zoals hier. Die horen via reguliere subsidiëring gefinancierd te worden; de overheid mag onder geen beding het idee krijgen dat haar vanzelfsprekende verantwoordelijkheid en taak in dezen wel gedeeltelijk door dit soort particulier initiatief kunnen/zullen worden overgenomen.

  Prijzen als deze zijn bedoeld òf voor belangrijke verrijkende toevoegingen die niet langs de gewone kanalen te financieren zijn, òf voor eenmalige reddende restauraties die anders financieel misschien niet rond komen en daardoor mogelijk niet door kunnen gaan, met als gevolg een reëel risico op verder verval of zelfs verloren gaan van de betreffende molen. En zoals gezegd, hoe uiterst belangrijk en waardevol ik ‘Aarlanderveen’ ook vind, ik denk bepaald niet dat dat laatste daar dreigt! En ik denk ook niet dat jij en je medestanders verantwoordelijkheid zouden willen dragen voor b.v. het verdere verval of zelfs verloren gaan van de molen van Zuidwolde als jullie die prijs daadwerkelijk zouden winnen voor iets wat (net als destijds in Hasselt en Oudeschild) in wezen niets anders dan een normale, zij het grote, onderhoudsklus is. (Die, voor alle duidelijkheid, natuurlijk wel stante pede uitgevoerd moet worden!)

 • DELETION_USER avatar

  Ik vraag me steeds meer af en nu dus hardop, waarom de overheid de grootste financierder zou moeten zijn voor onze monumenten. En dan heb ik het over alle monumenten, dus niet over alleen de klassieke molens.

  Mijn standpunt is veel meer de richting opgeschoven dat gelden voor (groot) ondehoud vanuit de lokale bevolking dienen te komen. Als de lokale bevolking ter plaatse niet bereid blijkt te zijn om de portomonnee te trekken voor het onderhoud van lokale monumenten, waartoe molens ook behoren,  wat is dan de “waarde” van betreffende monument voor de lokale bevolking ter plaatse? Kennelijk zo gering dat men er dus geen geld voor over heeft. En dan moet het geld opgehoest worden door de (rijks)overheid? Of uit een of ander nationaal fonds bekostigd worden?

  Nee, als de lokale bevolking ter plaatse blijkt geeft geen belangstelling en/of interesse te hebben dan geeft men daarmee aan dat ze het ook niet zullen missen als betreffende monument verdwijnt. En er verdwijnen bijna wekelijks nog steeds monumentale gebouwen uit het straatbeeld en er is vrijwel niemand die daartegen protesteerd. Dat geeft al aan hoe weinig interesse er bestaat onder de lokale bevolking voor het monumentaal erfgoed. Waarom moet de overheid dit dan maar gaan doen? Dat begrijp ik niet zo goed.

  De vanzelfsprekendheid dat onze overheid wel zorgt voor onze monumenten, en dus ook voor de klassieke molens, dat mag niet langer meer als normaal worden ervaren. Uitgangspunt zou dienen te zijn dat er betrokkenheid moet zijn door de lokale bevolking ter plaatse wat onder meer zal moeten blijken door het zelf bijeen vergaren van geldelijke middelen. Nu zal dat in veel gevallen niet toereikend zijn en in dat geval zou er een beroep gedaan mogen worden op een nationaal fonds. Maar dan is wel sprake van draagkracht en betrokkenheid door de plaatselijke bevolking. Dat zou het uitgangspunt moeten worden als het om financieren gaat van onderhoud en restauratie.

 • keesvanger

  De locale overheid (gemeente De Wolden) heeft (nu al)  100.000,- euro gelapt voor De Meule van Wassens.

  De verzekeringsgelden van de molen worden ook door de gemeente vergoed. Het gebeurt dus wel hoor! 

  Kees

 • Danielle

  Beste Lolke, wat ik begrepen heb over deze prijs is dat je een plan indient en dat wordt beoordeelt door een jury. Voldoet je plan aan de voorschriften dan kan je uitgekozen worden om mee te doen. Wil je dit veranderen dan zou je in de jury moeten plaatsnemen en de voorschriften van deelname moeten veranderen. Ook bij dit project van de bovenmolen gaat het om een flinke restauratie waarbij de provincie Zuid-Holland ook al een grote toezegging heeft gedaan. Helaas blijkt dat de normale regelingen die er bestaan voor onderhoud ontoereikend zijn en er moest iets gebeuren om in de zeer nabije toekomst niet met een uitgemalen bovenmolen komen te staan.  

  Eric van den Bosch

 • Piet

  Eric van den Bosch, IS DANIELLE JOUW PSEUDONIEM?

  Sorry hoor, dan kan ik niets wat je schrijft serieus nemen……..

  Piet

 • Lolke

  @Charles: meestal ben ik het redelijk met je bijdragen eens; ditmaal echter kan ik het nauwelijks nog meer met je oneens zijn! Monumenten zijn te beschouwen als ‘openbaar kunstbezit’, net zoals natuurmonumenten als ‘openbaar bezit’ te beschouwen zijn; zaken wier maatschappelijk belang dat van de plaatselijke bevolking verre overstijgt. Het is al erg genoeg dat de overheid zelf tegenwoordig voortdurend zit te wauwelen over de zegeningen van ‘privatisering’ en ‘het zich beperken tot de kerntaken’ om haar maatschappelijke en vooral haar financiële verantwoordelijkheid aangaande dit soort voor de gehele samenleving essentiële immateriële zaken maar zoveel mogelijk op anderen af te kunnen schuiven; daar hoeven wij als molen- en monumentenliefhebbers niet ook nog eens aan mee te gaan doen! Natuurlijk is (het wekken van) plaatselijke betrokkenheid een zeer groot goed, maar het is te idioot voor woorden om het behoud van monumenten, of van waardevolle landschappen, daar van af te laten hangen.

  @Danielle (of @Eric?): je zult wel gelijk hebben over de formele voorschriften die bij de toekenning van de nominaties en dus van de prijs zelf door de organisatoren worden gehanteerd, maar daar hoeven wij als stemmers echt geen boodschap aan te hebben. Hopelijk zijn de meesten daarvan het met mij eens over de criteria en de prioriteiten die hier gesteld dienen te worden en over het feit dat normaal groot onderhoud hier gewoon niet thuis hoort. Nogmaals, hoe uiterst belangrijk ik het ook vind dat de Aarlanderveense viergang in goede staat en functionerend gehouden wordt, dat is ‘normaal onderhoud’ en daar horen hoe dan ook andere, openbare financieringsbronnen voor te bestaan en voor gevonden te worden dan een particuliere prijs die bedoeld is/hoort te zijn òf voor niet-subsidiabele inhoudelijke verrijking òf als laatste reddingsboei van/voor molens. Dus als AANVULLING op de reguliere overheidsbijdragen, en niet als gehele of gedeeltelijke VERVANGING daarvan. Wat die prijs in het geval van Aarlanderveen zonder meer zou zijn als het al dan niet winnen ervan doorslaggevend zou zijn voor het al dan niet doorgaan van dit groot onderhoud!

  @Piet: ik ben het volledig met je eens over de ongewenstheid van het hier gebruiken van pseudoniemen, maar zou bepaald niet zo ver willen gaan om mijn beoordeling van de inhoud van de betreffende bijdragen daardoor te laten bepalen.

  Post was bewerkt op 06-09-2018 05:01 door Lolke

 • Danielle

  Beste Piet,

  ooit ingelogd onder mijn eigen naam en nu als ik wat post ,staat het onder de naam van mijn vrouw. Nu ben ik niet zo'n kenner van computers maar de kinderen wel. Die krijgen het ook niet goed. Daarom maar even de eigen naam eronder gezet. 

  Dus er staat weer Danielle maar geschreven door Eric van den Bosch.

  Vertel de oplossing maar, ik weet het niet.